ทันตแพทย์

Our Team of Dental Specialists Dentist

ทพญ. ภัณฑิรา สุวรรณวลัยกร
Pantira Suwanwalaikorn, DDS.
ท.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยรังสิต
Doctor of Dental Surgery (First Class Honor), Rangsit University

ทพ.สมชาย สุวรรณวลัยกร
Dr.Somchai Suwanwalaikorn.,D.D.S.
D.D.S (ChulalongkornU.)
DGOI Expert in Oral Implantology
ICOI Diplomate (The International Congress of Oral Implantologists)

ทพญ. พิชญา สุวรรณวลัยกร
Phichaya Suwanwalaikorn, DDS.
ท.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยรังสิต
Doctor of Dental Surgery (First Class Honor), Rangsit University

English